VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
03
Mar 2023
Thông báo
Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

TL họp ĐHĐCĐ 2023

 

 

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn