VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Home Model Foundation
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Mô hình tổ chức
There are no translations available.

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

 - Đại hội đồng cổ đông;

 - Hội đồng quản trị;

 - Ban kiểm soát;

 - Tổng giám đốc điều hành.

- Các phòng nghiệp vụ:

             + Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

             + Phòng Tài chính - Kế toán

             + Phòng Tổ chức hành chính

(xem chi tiết tại đây: so_do_to_chuc.doc )
 

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:   tctypisico@gmail.com