VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Trang chủ Mô hình tổ chức
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Mô hình tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

 - Đại hội đồng cổ đông;

 - Hội đồng quản trị;

 - Ban kiểm soát;

 - Tổng giám đốc điều hành.

- Các phòng nghiệp vụ:

             + Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

             + Phòng Tài chính - Kế toán

             + Phòng Tổ chức hành chính

 

(xem chi tiết tại đây: so_do_to_chuc.doc )
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn