VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

18
Mar 2023
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo  tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

80/TCT-TCHC

 
03
Mar 2023
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

TL họp ĐHĐCĐ 2023

 

 
03
Feb 2023
CBTT tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PISICO

VB 26/PISICO/2023

 
30
Jan 2023
BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC hợp nhất Q4.2022
 
30
Jan 2023
BCTC tổng hợp Quý 4 năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BCTC Cty mẹ Q4.2022
 

Page 5 of 53

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:   tctypisico@gmail.com