VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

30
Jun 2014
ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty PISICO

 

Tôi tên là: .................................................................................................................................

CMND số:.................................... Cấp ngày:............................ tại:.......................................

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................

Trình độ học vấn:.......................... Chuyên ngành:.................................................................

Hiện đang sở hữu:........................ cổ phần (Bằng chữ.......................................................... )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):................................................................................

Đề nghị Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty PISICO cho Tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần .

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình Định, ngày……tháng……năm 2014

 

CỔ ĐÔNG

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 
30
Jun 2014
ĐƠN XIN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty PISICO

 

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, đại diện …………………… cổ phần tương đương với………… % vốn điều lệ (theo danh sách đính kèm) đề nghị Ban chỉ đạo cổ phần hóa cho Chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà: ........................................................................................................................................

CMND số:.................................... Cấp ngày:............................ tại:...........................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................

Trình độ học vấn:.......................... Chuyên ngành:.....................................................................

Hiện đang sở hữu:........................ cổ phần (Bằng chữ:............................................................. )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):....................................................................................

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng công ty PISICO – Công ty cổ phần tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty PISICO – Công ty cổ phần.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình Định, ngày……tháng……năm 2014

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ                               ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG (NHÓM CỔ ĐÔNG)

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 
30
Jun 2014
ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty PISICO

 

Tôi tên là: .................................................................................................................................

CMND số:.................................... Cấp ngày:............................ tại:.......................................

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................

Trình độ học vấn:.......................... Chuyên ngành:.................................................................

Hiện đang sở hữu:........................ cổ phần (Bằng chữ.......................................................... )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):................................................................................

Đề nghị Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty PISICO cho Tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần .

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

 Xin trân trọng cảm ơn!

              Bình Định, ngày……tháng……năm 2014

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 
30
Jun 2014
PHIẾU GÓP Ý DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

PHIẾU GÓP Ý DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày      tháng     năm 2014

 

PHIẾU GÓP Ý

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Họ và tên cổ đông:..............................................................................................
PHẦN GÓP Ý

............................................................................................................................

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bình Định, ngày…… tháng……năm 2014

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

 
17
Mar 2014
Quyết định bổ nhiệm Ban điều hành PISICO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Quyết định bổ nhiệm ban điều hành PISICO

TONG_GIAM_DOC.pdf

PHO_TONG_GIAM_DOC_1.pdf

PHO_TONG_GIAM_DOC_2.pdf

PHO_TONG_GIAM_DOC_3.pdf

KE_TOAN_TRUONG.pdf

 

Page 56 of 57

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:  contact@pisico.vn