VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

07
Jul 2022
BÁO CÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Báo cáo danh dách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2022

218/TCT-TCHC

 
01
Jul 2022
BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TCTY PISICO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định.

vb 206 30.6.22

 
11
Jun 2022
Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

181/TCT-TCHC

 
10
Jun 2022
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 của PISICO

174.tct.tchc.10.6.22

 
02
Jun 2022
Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

CBTT về việc công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

VB 172-2.6.22

 

Page 8 of 53

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:   tctypisico@gmail.com