VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Công bố thông tin

15
Jun 2018
Thông báo Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_191_TCT.TCHC_14.6.18.pdf

CV_57_NQ.HDQT_14.6.18.pdf

 

Last Updated on Monday, 17 December 2018 06:50
 
10
May 2018
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 2 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 đợt 2 8.5.18.pdf

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 09:20
 
03
May 2018
BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ PISICO. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 144 TCT.TCHC 3.5.18.pdf

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 09:39
 
24
Apr 2018
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 135 TCT.TCHC 24.4.18.pdf

 
24
Apr 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 NĂM 2018 Written by Administrator
PDF Print E-mail
Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 07:45
 

Page 9 of 29

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn