VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

11
Apr 2018
THÔNG BÁO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

BIEN BAN VA NGHI QUYET DHDCD THUONG NIEN 2018.pdf

Last Updated on Wednesday, 11 April 2018 09:20
 
 
02
Apr 2018
THÔNG BÁO. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN.

Chi tiết xem file đính kèm:

PIS.BCTC HOP NHAT NAM 2017.pdf

PIS.BCTC TONG HOP CONG TY ME NAM 2017.pdf

CV giai trinh 2017.pdf

 
26
Mar 2018
THÔNG BÁO. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_22_TB.HDQT_26.3.18.pdf

Last Updated on Monday, 26 March 2018 10:13
 
26
Mar 2018
THÔNG BÁO. Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017. 

Chi tiết xem file đính kèm:

cv 90 tct.tchc 23.3.18.pdf

Last Updated on Monday, 26 March 2018 04:04
 

Page 9 of 28

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn