VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Linvestor Relations Charter Company
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Điều lệ công ty

29
Apr 2021
Điều lệ & các Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố các tài liệu được hợp nhất những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của PISICO

- Quy chế nội bộ về Quản trị

- Quy chế hoạt động của HĐQT

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đlệu lệ & các Quy chế

Last Updated on Thursday, 29 April 2021 07:45
 
20
Aug 2014
Điều lệ Tổ chức và hoạt động điều chỉnh lần 1 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Bản điều lệ thay đổi lần thứ nhất.

Chi tiết xem tại đây: dieulelanhai.pdf

Last Updated on Monday, 22 September 2014 02:19
 
26
Jan 2014
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Xem chi tiết tại đây

dieule.pdf

Last Updated on Friday, 25 July 2014 02:26
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn