VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Linvestor Relations Charter Company
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Điều lệ công ty

29
Apr 2021
Điều lệ & các Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Công bố các tài liệu được hợp nhất những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của PISICO

- Quy chế nội bộ về Quản trị

- Quy chế hoạt động của HĐQT

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đlệu lệ & các Quy chế

 
08
Jul 2020
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA PISICO Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của PISICO được hợp nhất những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm

cv 247 kem dl sua doi.pdf

 
20
Aug 2014
Điều lệ Tổ chức và hoạt động điều chỉnh lần 1 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Bản điều lệ thay đổi lần thứ nhất.

Chi tiết xem tại đây: dieulelanhai.pdf

 
26
Jan 2014
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Xem chi tiết tại đây

dieule.pdf

 

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:   tctypisico@gmail.com