VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Điều lệ công ty
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Điều lệ công ty

29
Tháng 4 2021
Điều lệ & các Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Công bố các tài liệu được hợp nhất những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của PISICO

- Quy chế nội bộ về Quản trị

- Quy chế hoạt động của HĐQT

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đlệu lệ & các Quy chế

Cập nhật ngày Thứ năm, 29 Tháng 4 2021 07:45
 
20
Tháng 8 2014
Điều lệ Tổ chức và hoạt động điều chỉnh lần 1 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Bản điều lệ thay đổi lần thứ nhất.

Chi tiết xem tại đây: dieulelanhai.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 02:19
 
26
Tháng 1 2014
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Xem chi tiết tại đây

dieule.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 25 Tháng 7 2014 02:26
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn