26
Tháng 2 2019
NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Viết bởi Administrator
In

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 Hội đồng quản trị PISICO họp năm 2019.

- Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 Thành lập Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO.

- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 Bổ nhiệm Chủ tịch hội đông quản trị Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO.

Chi tiết xem file đính kèm.

nghi quyet va quyet dinh hdqt.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 26 Tháng 2 2019 10:09